Carita Nyambung : Ménak Anyar ( Hanca 7 )

Budak leutik bisa ngapung 
Babaku ngapungna peuting 
Ngalayang kakalayangan
Néangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan 
Naon baé nu kapanggih 
-kinanti-

Taun 1978, Jang Aim geus naék tingkat sakolana, ti sakola dasar ka sakola lanjutan. Beuki kaciri enyany-enyanyan dina dirina, naon anu pernah diucapkeun ku jenat akina bisa jadi bener. Karesepna béda jeung budak séjén. Beuki katénjo nalika sakola SMP. Ngomong ka indung bapana lamun manéhna sababaraha bulan katukang ujug-ujug resep kana pupuh, kacapi suling, jeung pasoalan anu aya kakaitanna jeung kasundaan.

Di perpustakaan sakola, manéhna mindeng nanya buku-buku Sunda ka pabukon. Dilalab tiap buku Sunda arék sastra atawa anu nyoal pangaweruh lianna. Ngan leuwih museur kana buku-buku anu ngaguar budaya Sunda. 

Dua taun ka tukang, aya paguneman daria antara Kang Acip jeung pamajikanna. Jang Aim karék nincak umur 10 taun, masih kelas lima sakola dasar. 

" Dua taun deui budak téh kaluar ti sakola dasar, ceuk ema kudu dituluykeun ka SMP atawa mending ka pasantrénkeun?" Tanya Kang Acip ka pamajikan.

" Atuh teu langkung akang!"

" Nya susuganan manéh boga pamikiran anu béda jeung akang. Ari ceuk akang mah sakola baé, nyuprih pangarti agama mah cukup di lembur baé di mualim Oléh. Geus teu ngajar ngaji deui ayeuna mah ngan dituluykeun ku budakna lulusan Pasantrén An-Nidzom."

" Saé kitu. Ari nyai mah anu penting Si Ujang teu bolostrong teuing tina élmu agama. Da keur manéhna kénéh jagana."

Sabenerna ti umur lima taun ogé Jang Aim geus ngaji di mualim Oléh, tina Quran leutik kana Quran gedé ngan perlu waktu sataun. Pangajaran di pangajian mualim Oléh ngalobakeun atikan adab-adaban jeung pasoalan tata cara ibadah. Can nepi kana élmu alat saperti Nahwu, Sorof, Mantiq, Bayan, jeung Ma'ani. Ari kana sohéh Bukhori-Muslim mah apal cangkem kana saratus hadits. Santri anu ngaji disebut santri kalong, da can aya kobong. Mimiti diwangun kobong béh dieu, saréngsé budakna masantrén di An-Nidzom, atuh ngaji ogé teu basajan deui, geus ditambahan ku rupa-rupa élmu pangaweruh. 

Santri ti mana-mendi ngalap pangarti agama ka pondok pasantrén anyar. Kabagi dua, anu mondok jeung matuh di kobong, aya ogé santri kalong, barudak lembur pituin anu teu marondok. Waktu ngaji nyokot dua waktu, saba'da magrib jeung subuh. 

Sanajan geus nuluykeun sakola ka SMP ogé teu matak ngajadikeun hahalang ka Jang Aim dina ngalap élmu agana di pasantrén. Babaturan saentragan mah lolobana areureun ngaji nalika geus pindah sakola ti sakola dasar ka sakola lanjutan. 

Beuki resep kana kasundaan lain kitu baé ayana, tapi didumasaran ku salah sahiji pangalaman hirupna sorangan waktu panggih jeung Ki Méméd. Ku Kang Acip dititah diajar menca ka Ki Méméd tiap saptu peuting. Dijeujeuhkeun dina hiji poé. 

" Aki, ieu budak kuring. Pangajarkeun silat arék kembang atawa eusina teu langkung aki.!" Ceuk Kang Acip.

" Teu kudu dijajapkeun baé ku bapa manéh, sujang." Ceuk Ki Méméd dina hiji peuting sanggeus diajar menca. " Kudu ludeung lumampah sorangan ti Cibodas ka Kapitan. Kudu jembar wawanen atuh. Euweuh jurig jeung moal aya sétan anu kumawani ngaganggu ka manusa anu leber ku kawani mah." 

Saptu hareupna, Jang Aim nikreuh leumpang sorangan ti Cibodas ka Kapitan, ngaliwat ka dapuran gombong jeung lembur Ciwangi. Tina sieun jadi wani. Aya kalakay murag ogé asalna disangka jurig anu nyingsieunan, ka dieunakeun mah boga pikiran entong boro kalakay dalah jurigna anu megatan ogé arék dilawan, arék disanghareupan. 

Reup deungdeung talaga hirup
Reup sakeudeung nepi ka isuk
Reup deungdeung talaga hurip
Reup sakeudeung nepi ka burit

Dina peuting saptu éta mah Ki Méméd teu ngajar menca ka barudak tapi ngajar ngawih, nayaga anu nabeuh waditra diperedih sangkan nyurupkeun larasna jeung laras kawih anu ditembangkeun. Ki Méméd bérés ngawih diturutan ku barudak. 

" Tah modél kitu lalakon hirup urang téh, teu karasa, kusabab betahna urang ngagugulung pasoalan dunia."

Kang Acip jeung pamajikan ngan bisa éléngéh nalika Jang Aim ngapalkeun Asmarandana, pancén guruna ti sakola.

Éling- éling mangka éling 
Rumingkang di bumi alam 
Darma wawayangan baé 
....Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan XL.

Posting Komentar

0 Komentar