Supremasi Kulit Bodas

Di Amerika, tegesna di Virginia, sababaraha paguyuban neo-Nazi jeung Ku Klux Klan ngayakeun demonstrasi.


Eta demonstrasi dibere judul "Supremasi Kulit Putih", keur negeskeun lamun ras kulit putih leuwih unggul tibatan ras sejen.


Slogan anu ditulis jeung diceletukkeun nyaeta antisemit, antiimigran, jeung sumanget kaceuceub ka golongan jeung ras sejen.


Maranehna poho, yen maranehna sorangan cicing jeung hirup kumbuh di Amerika teh salaku imigran anu geus ngarampas taneuh kaum Indian.


Sabenerna, anu disebut supremasi kulit putih lain ngan saukur aya dina wawacan wungkul. Dina kahirupan urang oge masih aya pikiran, boga kulit bodas leuwih alus tibatan kulit hideung.


Produksi obat kulit oge beuki mahabu ti taun ka taun. Malah aya anu ngahaja disuntik ku rupaning obat da mikahayang boga kulit bodas. 


Bralna wawacan kulit bodas leuwih alus  ti kulit hideung teh kusabab pikiran urang kapenjara ku kanyataan anu lumangsung. Saolah, nalika aya jalma miboga kulit lestreng hideung kusabab eta jalma mindeng papanasan, kuli kasar, jeung ripuh dina hirup.


Padahal anu sakuduna aya dina pikiran urang nyaeta, lain pasualan warna kulit, tapi kumaha cara jeung tarekah diri urang sangkan kulit beresih.


Ideologi fasis jeung Nazi geus nerap dina diri urang. Ideologi rasis anu ngabeda-beda jalma kusabab ras, agama, jeung bangsa.


Obama nepi ka nulis dina Twitter, euweuh jalma anu dibralkeun ka alam dunya bari mamawa rasa kaijid ka sasama kusabab beda warna kulit jeung beda agama.


Kajadian anu ngebrehkeun rasisme lain kaalaman ku bangsa deungeun wungkul. Nepi ka danget ieu oge, di urang masih aya celeteuk teu pantes, umpamana anti aseng, jrrd.Ti pihak sejen, kelompok anu teu panuju kana ideologi rasis teu petot-petot ngompanyeukeun "kabhinekaan" dina hirup. 


Hiji kanyataan anu teu bisa disinglar, yen jalma mah beda dina ras, agama, bangsa, basa, jrrd. Lain hal anu kudu dijadikeun alesan lamun urang leuwih luhur darajat tinu sejen.


Dikirim dari iPhone saya

Posting Komentar

0 Komentar